‘U bent dood, sorry’

In het Algemeen Dagblad (Rotterdam eo) van zaterdag 15 augustus 2020 het verhaal over de persoonsverwisseling in de overlijdensakte die mij blijft achtervolgen.

door Fred Marree

Het is een ‘foutje’ met verstrekkende gevolgen dat weliswaar bij de bron is hersteld maar nog steeds rondwaart in de pijplijnen van de digitale wereld…

Vorig jaar dacht ik dat de fout eindelijk helemaal was hersteld. Ook in MijnOverheid.nl. Dus meldde ik ‘Streep eronder’. Maar afgelopen week bleek het tegendeel.

Ik dacht dat ik er eindelijk helemaal vanaf was. Streep eronder.

Toen bleek op een pagina van MijnOverheid.nl, met persoonsgegevens van mijn lief, dat de akte van (mijn) overlijden nog vermeld stond. Een nare ontdekking voor mijn vrouw. Ongelofelijk dat die foute informatie zo hardnekkig in de bestanden blijft staan. Als één persoon een ochtendje alle gerelateerde pagina’s had nagelopen was alles al een paar jaar geleden hersteld. Als dat te veel werk zou zijn is dat jammer. Als ik abusievelijk foute gegevens aanlever, wordt gedreigd met sancties. Dus kom op MijnOverheid.nl! En nu niet verwijzen naar de gemeente. Bij de bron is de fout al lang geleden hersteld.

Hieronder de pagina uit het AD | Rotterdam, het verhaal staat ook online op AD.nl.


Zie ook:

NOS

RTV Rijnmond

- uitzending TV en radio

Algemeen Dagblad

- 24-10-2017

- 15-08-2020

De Havenloods 22-10-2017

De Havenloods 25-11-2019

EditieNL 4-2-2020

Veronica Inside 06-02-2020

Kamervragen 02-09-2020

Beantwoording Kamervragen 16-10-2020


Aanvulling 1
🔵
2 september 2020 – Kamervragen

Na een jaar stond de akte van overlijden nog op MijnOverheid.nl. Het zou bijna twee jaar duren eer de fout ook daar hersteld zou zijn. Totdat ruim een half jaar later bleek dat elders binnen MijnOverheid.nl mijn overlijdensakte nog voorkomt. Inmiddels zijn n.a.v. het artikel in het Algemeen Dagblad van 15 augustus 2020 Kamervragen gesteld.


Aanvulling 2
🔵🔵
16 oktober 2020 – Beantwoording Kamervragen

De antwoorden van staatssecretaris Raymond Knops zijn zo technisch van aard dat ik nu toch van plan ben om eens een boekje open te doen. Niet als een aanklacht, want fouten maken we allemaal, maar om te wijzen wat de gevolgen zijn voor burgers of klanten door het handelen van de overheid of andere instanties. Dus ook bij een foutieve handeling zoals mij is overkomen.

Hieronder kunt u alvast de antwoorden van staatssecretaris Raymond Knops lezen (overigens is er rond deze Kamervragen geen contact met mij opgenomen).


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 16 oktober 2020

Kenmerk

2020-0000530169

Uw kenmerk

2020Z15385

Betreft Beantwoording Kamervragen leden Van der Molen (CDA) en Middendorp (VVD) over het bericht ‘Nog steeds doodverklaard: verwisselingsfout van drie jaar terug blijft Fred Marree achtervolgen’? (ingezonden op 2 september 2020)

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van der Molen (CDA) en Middendorp (VVD) over het bericht ‘Nog steeds doodverklaard: verwisselingsfout van drie jaar terug blijft Fred Marree achtervolgen’. Deze vragen werden ingezonden op 2 september 2020 met kenmerk 2020Z15385.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops,

Vragen van de leden Van der Molen (CDA) en Middendorp (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Nog steeds doodverklaard: verwisselingsfout van drie jaar terug blijft Fred Marree achtervolgen’ (ingezonden 2 september 2020).

Vraag 1:

Hebt u kennisgenomen van het bericht “Nog steeds doodverklaard: verwisselingsfout van drie jaar terug blijft Fred Marree achtervolgen”? 1)

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Is het waar dat de gemeente Rotterdam bij de aangifte van een overlijden in het najaar van 2017 de naam van een overledene heeft verwisseld met die van haar eerste contactpersoon, de heer Fred Marree?

Antwoord:

Ja.

Vraag 3:

Welke consequenties heeft deze fout gehad voor de betrokkene? Is het waar dat zijn zorgverzekering is beëindigd, zijn paspoort en rijbewijs ongeldig zijn verklaard en zijn pensioen is stopgezet?

Antwoord:

Naar aanleiding van uw vragen heb ik navraag laten doen bij de gemeente Rotterdam. De aangifte van het overlijden zette het gegevensverkeer in werking, waardoor de gegevens automatisch naar afnemende instanties gingen, met alle gevolgen van dien. Van de gemeente begreep ik dat zij de instanties direct na de fout hebben benaderd om de fout en gevolgen zo snel mogelijk recht te trekken.

Vraag 4:

Welke stappen heeft de gemeente Rotterdam gezet nadat deze fout aan het licht was gekomen?

Antwoord:

Van de gemeente Rotterdam vernam ik dat de afnemende instanties direct na de fout door de gemeente zijn gebeld om de fout en gevolgen recht te trekken. Volgens de gemeente heeft de heer Marree zich bij een aantal instanties zelf gemeld met een door de gemeente afgegeven zogeheten ‘attestatie de vita’.

Vraag 5:

Op welke wijze is de gemeente Rotterdam de betrokkene tegemoetgekomen in de schade als gevolg van deze fout?

Antwoord:

Zoals ik bij de beantwoording van vraag vier schreef, vernam ik van de gemeente Rotterdam dat zij zich direct na de fout hebben ingespannen om de fout en gevolgen zo snel mogelijk recht te trekken. Ook begreep ik van de gemeente dat de heer Marree op kosten van de gemeente een nieuw reisdocument heeft ontvangen en dat deze bij hem is thuisbezorgd.

Vraag 6:

Deelt u de mening dat, waar de overheid een fout maakt in een van de basisregistraties, diezelfde overheid niet alleen de fout moet corrigeren, maar ook de nadelige gevolgen van de fout voor de betrokkene moet oplossen?

Antwoord:

Als de overheid een fout maakt, dan moet de overheid die fout herstellen. In de Agenda NL DIGIbeter1 gaf ik aan dat ook de gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven snel moeten worden hersteld. In mijn brief over Regie op Gegevens van 11 juli 2019 2) liet ik aan uw Kamer weten dat een integrale en persoonlijke benadering nodig is om de gevolgen van onjuiste gegevens te herstellen. Het kabinet stimuleert en ondersteunt de onderlinge samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen overheidsorganisaties bij het oplossen van problemen. Daarom heb ik vorig jaar een toolbox ‘Maatwerk met de Awb’ laten ontwikkelen waarmee ambtenaren maatwerk kunnen bieden bij het herstellen van fouten 3). Voor de overheid moet steeds de burger en zijn of haar specifieke situatie leidend zijn bij het oplossen van deze problemen.

Vraag 7:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het inrichten van een gezaghebbend centraal meldpunt waar burgers/geregistreerden terecht kunnen voor het melden en oplossen van problemen met de basisregistraties, zoals gevraagd bij de Kamerbreed aangenomen motie-Van der Molen/Middendorp (Kamerstuk 26 643, nr. 630)?

Antwoord:

In vervolg op mijn brief van 25 november 2019 (Kamerstuk 32 761, nr. 153) heb ik de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens opdracht gegeven om in samenwerking met de beheerders van de basisregistraties het centraal meldpunt op te zetten. Bij het opzetten van het meldpunt betrek ik nadrukkelijk de ervaringen en verwachtingen van burgers en de ervaringen die zijn opgedaan met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, dat ook wordt beheerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Mijn verwachting is dat het meldpunt voor basisregistraties begin 2021 van start kan gaan.

1) AD De Dordtenaar, 19 augustus 2020

2) Kamerstukken 32761, nr. 147

3) De toolbox is aan de Tweede kamer gestuurd als bijlage bij de brief over voortgang digitale inclusie, Kamerstuk 26643, nr. 644.